Algemene Voorwaarden Ellerbeck Financieel Beheer

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Ellerbeck Financieel Beheer en de opdrachtgever. Standaard voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Ellerbeck Financieel Beheer

Aanvang en duur van een overeenkomst

Offertes van Ellerbeck Financieel Beheer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door opdrachtgever ondertekende offerte door Ellerbeck Financieel Beheer retour is ontvangen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Verplichtingen Ellerbeck Financieel Beheer

Ellerbeck Financieel Beheer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

Verplichtingen opdrachtgever

Op de opdrachtgever rust de verplichting aan Ellerbeck Financieel Beheer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.

Vertrouwelijkheid

Ellerbeck Financieel Beheer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen.

Samenwerking met derden

Ellerbeck Financieel Beheer kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts een derde, zijnde een niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.
Ellerbeck Financieel Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, worden verricht.

Tekortkomingen Ellerbeck Financieel Beheer

Ellerbeck Financieel Beheer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van Ellerbeck Financieel Beheer die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
Ellerbeck Financieel Beheer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is Ellerbeck Financieel Beheer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
Elke aansprakelijkheid van Ellerbeck Financieel Beheer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
Elke aansprakelijkheid van Ellerbeck Financieel Beheer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak Ellerbeck Financieel Beheer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever Ellerbeck Financieel Beheer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever Ellerbeck Financieel Beheer daarbij betrokken heeft.
De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen schriftelijk te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van Ellerbeck Financieel Beheer is uitgesloten.
Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door Ellerbeck Financieel Beheer afgesloten beroepsaansprakelijkheid recht heeft op een uitkering.

Tekortkomingen opdrachtgever

Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door Ellerbeck Financieel Beheer het gevolg zijn van de omstandigheid dat door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 4 heeft voldaan, is Ellerbeck Financieel Beheer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.

Beëindiging door opdrachtgever

De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen. Opzegging dient schriftelijk te worden medegedeeld.
Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit één maand, dat Ellerbeck Financieel Beheer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever
c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 8 van deze voorwaarden bepaalde.

Opschorting/ontbinding/beëindiging door Ellerbeck Financieel Beheer

Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft Ellerbeck Financieel Beheer, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:
te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke opzegging welke schriftelijk dient te worden medegedeeld;
vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen – voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten – alvorens opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
levering van zijn diensten op te schorten;
de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan Ellerbeck Financieel Beheer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.
Indien Ellerbeck Financieel Beheer gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is Ellerbeck Financieel Beheer jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

Aanlevering, levertijd en levering

Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Ellerbeck Financieel Beheer geschiedt de aanlevering van benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan Ellerbeck Financieel Beheer, evenals de levering door Ellerbeck Financieel Beheer aan opdrachtgever, op door Ellerbeck Financieel Beheer te bepalen wijze en in een door Ellerbeck Financieel Beheer te bepalen vorm en aantal.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van in bovenstaande alinea genoemde, ongeacht de reden hiervan, is Ellerbeck Financieel Beheer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van Ellerbeck Financieel Beheer.

Retentierecht

Opdrachtgever en Ellerbeck Financieel Beheer komen uitdrukkelijk overeen dat Ellerbeck Financieel Beheer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan Ellerbeck Financieel Beheer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
Onder de zaken genoemd in vorige alinea worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

Overmacht

Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen heeft Ellerbeck Financieel Beheer het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen.
Ingeval een situatie van overmacht rust op Ellerbeck Financieel Beheer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke Ellerbeck Financieel Beheer voor opdrachtgever in bewaring heeft.
Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan een maand voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door Ellerbeck Financieel Beheer te worden ontvangen.
Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 17 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.
Bij beëindiging van de overmacht brengt Ellerbeck Financieel Beheer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna Ellerbeck Financieel Beheer de uitvoering van de opdracht zal hervatten.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele aard zijn en blijven eigendom van Ellerbeck Financieel Beheer. Openbaarmaking kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van Ellerbeck Financieel Beheer.

Algemene bepalingen van financiële aard

Ellerbeck Financieel Beheer geeft vooraf opgave van de kosten voor de te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.
Verrichte arbeid die buiten deze opgave valt wordt vastgesteld aan de hand van een uur honorarium. Ellerbeck Financieel Beheer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen welke vooraf aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

Reclamering

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Ellerbeck Financieel Beheer te worden kenbaar gemaakt.
Reclames als in vorige alinea bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
In geval van een terecht uitgebrachte reclame – zulks ter beoordeling van Ellerbeck Financieel Beheer- heeft Ellerbeck Financieel Beheerde keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Betaling

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Ellerbeck Financieel Beheer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht schriftelijk opschorten, één en ander onverminderd het recht van Ellerbeck Financieel Beheer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schade.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Internetgebruik/E-mail

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en Ellerbeck Financieel Beheer door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Zowel opdrachtgever als Ellerbeck Financieel Beheer erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Ellerbeck Financieel Beheer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail.
Zowel opdrachtgever als Ellerbeck Financieel Beheer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voorgenoemde risico’s.

Toepasselijk recht, conversie en geschillen

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de
inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
Ingeval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Ellerbeck Financieel Beheer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ellerbeck Financieel Beheer zijn woonplaats heeft.

Scroll naar boven